Заповнення Податкової декларації з рентної плати

Відповідно до п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) базовий податковий (звітний) період для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, дорівнює календарному місяцю.

Згідно з п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, визначена у Податковій декларації за податковий (звітний) місяць, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої Податкової декларації (п. 257.5 ст. 257 ПКУ).

Форма Податкової декларації з рентної плати (далі – Податкова декларація) та додатки (розрахунки) до неї затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719. 

Невід’ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання, для такого об’єкта оподаткування до Податкової декларації не додається.

 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України здійснюється у Додатку 4 до Податкової декларації (далі – Додаток 4). У Додатку 4 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення - він прокреслюються. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

З урахуванням приміток до Додатку 4, а також того, що форма Податкової декларації та Додатка 4 передбачає декларування податкових зобов’язань за податковий (звітний) період – квартал, Додаток 4 починаючи зі звітного періоду – січень - заповнюється наступним чином:

- під штампом про затвердження форми податкової декларації у верхньому правому куті зазначати примітку у такій редакції: «З урахуванням Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIІI»;

- у графі «порядковий №» зазначати номер Декларації арабськими цифрами починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Декларацій за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю;

-  у рядку 1.1 – звітний (податковий) період, за який подається Податкова декларація: арабською цифрою проставляється порядковий номер відповідного звітного місяця у році та рік, за який подається Податкова декларація;

-  у рядку 1.2 – при уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: арабською цифрою номер відповідного місяця (кварталу за 2015 рік) та рік;

- у рядку 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- у рядку 3 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається розрахунок (за місцем податкової реєстрації);

- у рядках 4.1, 4.2 поля 4 вказуються інформація та податкове зобов’язання щодо кожного виду радіозв’язку в окремому регіоні, зазначеному у відповідному дозвільному документі. За потреби кількість таких рядків може бути збільшена. 

Зокрема, у колонках поля 4 зазначаються: 

-  у колонці 2 «код виду радіозв’язку» – код виду радіозв’язку відповідно до додатка 15 «Перелік кодів видів радіозв’язку» до Податкової декларації (відповідають назвам видів радіозв’язку, визначених у п. 254.4 ст. 254 ПКУ);

-  у колонці 3 «регіон» – цифровий код регіону (2 знаки), в якому використовується радіочастотний ресурс. Коди регіонів України (областей): 02 - Вінницька, 03 - Волинська, 04 - Дніпропетровська, 05 - Донецька, 06 - Житомирська, 07 - Закарпатська, 08 - Запорізька, 09 - Івано-Франківська, 10 - Київська, 11 - Кіровоградська, 12 - Луганська, 13 - Львівська, 14 - Миколаївська, 15 - Одеська, 16 - Полтавська, 17 - Рівненська, 18 - Сумська, 19 - Тернопільська, 20 - Харківська, 21 - Херсонська, 22 - Хмельницька, 23 - Черкаська, 24 - Чернівецька, 25 - Чернігівська, 26 - м. Київ;

-  у колонці 4.1 «вид документа» – вид документа, що надає право на користування радіочастотним ресурсом (ліцензія або дозвіл);

- у колонці 4.2 «номер» – номер документа, що надає право на користування радіочастотним ресурсом;

- у колонці 4.3 «дата видачі» – дата видачі документа, що надає право на користування радіочастотним ресурсом (ддммрррр);

-   у колонці 4.4 «строк дії» – дата, до якої діє документ, що надає право на користування радіочастотним ресурсом (ддммрррр);

-   у колонці 4.5 «кількість днів дії» – кількість календарних днів дії дозвільного документа у звітному місяці;

-  у колонці 5 «ширина смуги радіочастот» – ширина смуги радіочастот вказується в МГц на підставі документа, що надає право на користування радіочастотним ресурсом;

-  у колонці 6 «коефіцієнт» - зазначається понижувальний коефіцієнт 0,75, який застосовується для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, для таких видів радіозв’язку як:

 радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів;

стільниковий радіозв’язок;

радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації;

-   у колонці 7 «ставка рентної плати» – ставка рентної плати згідно з п. 254.4 ст. 254 ПКУ з відповідним заокругленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами;

- у колонці 8 «податкове зобов’язання» – податкове зобов’язання у гривнях з копійками за звітний місяць (к.5 х к.6 х к.7);

-   у рядку 5 «податкове зобов’язання за податковий (звітний) період» вказується податкове зобов’язання за податковий (звітний) місяць: сумарне значення рядків 4.1, 4.2 … колонки 8;

-    рядок 8 «податкове зобов’язання, що уточнюється» заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної, звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку, або у разі подання уточнюючої Податкової декларації;

-   у рядку 11 «розмір штрафу» – розмір штрафної санкції (десятковим дробом: 0,03 або 0,05), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту «а» або «б» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 ПКУ;

-  у рядку 12 «сума штрафу» – сума штрафу у гривнях з копійками;

-  у рядку 13 «сума пені» поля 8 – сума пені у гривнях з копійками. Нараховується платником самостійно відповідно до п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ з урахуванням п.п «а» п.п.129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ.

Сумарне значення показників Додатків 4 переноситься до відповідних рядків Податкової декларації.

Звертаємо Вашу увагу, що під час заповнення Розрахунку з рентної плати закористування радіочастотним ресурсом до Податкової декларації з рентноїплати необхідно враховувати, що з 01 січня 2016 рокуЗаконом України від 24.12.2015 № 909 - VIII „Про внесення змін доПодаткового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодозабезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"збільшено на 11,3 відсотка ставки Рентної плати, що діяли у 2015 році.

 

СДПІ з обслуговування великих платників у  м. Луганську МГУ ДФС

Последние комментарии